Приглашение к участию

Хүхэ далайн хүбөө эрье дээр

Хүгшэнтэеэ хоюулаа үбгэн байһан гээ.

Ахирхан үмхи газар гзртээ

Аяар гушан гурбан жэл һууһан гээ.

Үдэр бүри үргэн далайдаа ошожо,

Үбгэн загара губшадаг зантай ха.

Хүгшэниинь гэртээ гансаараи үлэжэ.

Хүбэнэг нooho ээрэдэг ажалтай ха.

Үбгэн губшуураа нэгэтэ хэяба —

Үлхэлдөө ногоон замаг гаргаба,

Дахяад үбгэн губшуураа хаяба —

Далайн оёорой ургамал гаргаба.

«Аа, үбгөө, юун хэрэгтэй болобоб?»

Амаршалан дохёод, үбгэн хэшбэ:

«Хүлисыш даа, хайрлыш даа, лусууд хатан,

Хүгшэмни намайгаа алан хараагаа.

Үбгэн намда амар заяа

Үзүүлнэгүй:

Тэрээндэм шэнэ тэбшэ үгыш даа —

Тэбшэмнай хахаржа һаланхай юумэл».

Алтан загаһан

Айладхаа һэн гэхэ:

«Буса даа гэртээ, (панаагаа бү зобо,

Бурханай хайраар тэбшэтэй болохот».

Үбгэн хүгшэндөө бусажа ерэбэ,

Үнөөхэнь шэнэ тэбшэтэй болоод байба.

Ухаангүй ехээр хүгшэниинь харааба:

«Уймар лэ байнаш даа, өөдэгүй амитан!

Тэнэг, оройдоол тэбшэ эрибэ гүш?

Тэбшэш хэидэ, юрэдее, хэрэгтэй юм?

Догдой эндэһээ алтан загаһандаа,

Доро дохижо, байшан гэр эреэрэй».

Бушуухан үбгэн далайдаа ошобо.

(Бурьялан дошхорно хүхэ далайнь.)

Үбгэн дуудаба алтан загаһаяа,

Үтэр тэрэнь ерээд асууба:

«Аа, үбгөө, юун хэрэгтэй болобоб?»

Амаршалан дохёод, үбгэн хэлэбэ:

«Хүлисыш даа, хайрлыш даа, лусууд хатан,

Хүгшэнэйм харааха гээшэнь амаргүй.

Үбгэн намда амар заяа

Үзүүлнэгуй:

Гэмэргэн гэргэмни

Гэр эринэл даа».

Алтан загаМан

Айладхаа һэн гэхэ:

«Буса даа гэртээ, hanaaraa бү зобо,

Бурханай хайраар гэртэй болохот».

Урсахан гэртээ үбгэжөөл бусаба.

Урсахан гэрэйнь хараа бараа үгы.

Харан гэхэдэнь, сарса модон хаалгатай,

Хабтагай отолжо бодхооһон харшатай,

Арбан хоног, хорин хоног үнгэрбэ,

Аймшагтайгаар хүгшэниинь аашалба.

Алтан загаһандаа үбгэнөө эльгээбэ:

«Амаршалан дохёод, нам тухай хэлэ,

Харин ноёной хэтан байха дурагүй,

Хаанай хатан болохо хүсэлтэй гээрэй»,

Үбгэжөөл айжа, сошожо абаба:

«Угы энэ, гэргэн, үбэштэйрөө гүш?

Хатаржаш. дуугаржаш шадахагүй аад.

Хайшан гээд хаанай хаган болохо хүмши?

Хан гүрэнөө наада барюулхашнил».

Үйлын ехээр хүгшэниинь сухалдаад,

Үбгэнэйнгөө хасарыень альгадаба:

«Үшөө минии, ноён абгайн урдаһаа

Үгэ гаража байхабши, дагадха? —

Үтэр далайда ошо гэнэб,

Үгы һааш шамай хүсөөр абаашуулхаб».

Сэб сэхэ үбгэжөөл далайдаа ошоо һэн.

(Сэнхир далайнь харлашоод байгаа һэн.)

Үбгэн алтан загаһаяа дуудаба.

Үтэр тэрэнь тамаран ерээд асууба:

«Аа, үбгөө, юун хэрэгтэй болобоб?1*

Амаршалан дохёод, үбгэнхэлэбэ:

«Хүлисыш даа, хайрлыш даа, лусууд хатан!

Хугшэмни дахяад шууяжа байна лэ:

Хаһатай ноён абгайхан байха дурагүй,

Хатан хаан болохо хүсэлтэйб гэнэ».

Харюусаба һэн ха алтан загаһан:

«Хари даа, үбгэн, һанаагаа бү зобо!

Хатан хаан болохол байха хүгшэншни!

Бусажа ерэбэ үбгэн хүгшэндөө.

Булай гоё хаанай ордон бодонхой.

Харин хүгшэниинь ордон соогоо байба,

Хатан хаан болошоод. шэрээдэ һууба.

Хаһатай ноёд һайдууд алба хэнэ,

Хариин архи тэрээндэ аягална,

Архияа амтан эдеэгээр даруулна,

Аюулта харуулшад тойрон зогсоно,

Ээм мүр дээрээ hyxэ баринхай,

Энээниие хараад, үбгэн айшаба,

Убгэндее хугшэниинь хэлэбэ гэхэ:

«Утэр ошоод, загагшндаа дохёорой.

Хатан хаан байха дурагуй гээрэй.

Харин хухэ далайн эзэн болоод,

Агууехэ далайн оёорто Иуужа,

Алтан загаһые дураараа заража,

Алба хүүлэжэ байха дуратайб».

Хугшэнэйгөө урдаһаа хөөрхы үбгэи

Хүндэлэн үгэ хэлэхээ зүрхэлбэгүй.

Далайдаа ошоод, харан гэхэдэнь,

Далай дээрэнь һалхи шуурган буушанхай —

Хүсэтэ долгиной эбхзрэн мушхараад,

Хүүехэ, шуухирха гээшэнь аргагүй!

Үбгэн алтан загаһаяа дуудаба,

Үтэр тэрэнь тамаран ерээд асууба:

«Аа, үбгөө, юун хэрэгтэй болобоб?»

Амаршалан дохёод, үбгэн хэлэбэ:

«Хайрлыш даа, хэшээгыш даа, лусууд хатан!

Хараалша гэргэнээ яаха болообиб?!

Хаанай хатан байха дурамгүй гэнэ,

Дулаахан далайн оёорто байрлаад,

Дураараа шамайе зарахам гэнэ».

Алтан загаһан

Абяа гарабагүй —

Һүүлээ шарбажэ, yha салгидхаад,

Һөөргөө далайнгаа гүн руу оробо.

Үбгэн удаан эрьедэнь хүлеэбэ.

Үгыл даа, үгы, загаһан гарабагүй.

Хүлеэжэ ядахадаа,

Хүгшэндөө бусаба —

Харахадань, урса гэрхэниинь һууридаа байба…

Харин хүгшэниинь үүдэндээ hyy6a,

Хахархай тэбшэнь урдань хэбтэбэ.

Гунга Чимитое буряадшалба.

>Приглашаем поставщиков в закупку: пошаговая инструкция

Когда нужно приглашать участников в закупку

Нормы законов № 44-ФЗ и 223-ФЗ предусматривают возможность информирования о проводимой закупке как при помощи публикации извещения о проведении таковой, так и путем отправки организациям приглашений с предложением поучаствовать в тех или иных торгах.

Стоит обратить внимание, что такого рода приглашения актуальны как при проведении открытых торгов, так и в случаях осуществления закрытых закупочных процедур.

Итак, обратимся к поводам направления такого рода предложений при проведении открытых торгов:

 • в процессе проведения двухэтапного конкурса (в целях уточнения условий закупки);
 • при осуществлении закупки в форме запроса предложений (наряду с размещением изменения о тендере заказчик вправе пригласить иных потенциальных участников).

Относительно направления приглашений на тендеры, которые проводятся в рамках 223-ФЗ, следует отметить, что данный закон делает ссылку на нормы Положения о закупках, которое принимается в каждой организации-заказчике по 223-ФЗ.

Помимо указанных выше оснований для направления предложения принять участие, существуют и поводы направления таковых в рамках проведения закрытых закупочных процедур, таких как, к примеру, закрытый конкурс или закрытый аукцион.

Положения закона № 223-ФЗ гласят, что такие торги проводятся в соответствии с нормами, указанными в Положении о закупках организации. Однако, стоит обратить внимание на то, что в самом законе не отражено понятие «закрытая закупка». Соответственно, каждый заказчик сам определяет данное понятие, а также процедуру и случаи проведения (например, это могут быть товары, работы или услуги, которые составляют гостайну). Также следует помнить, что организатор закупки должен придерживаться общих требований, отраженных в ч. 15 ст. 4 ФЗ № 223, в частности, заказчик вправе не размещать сведения о торгах, если проводится закупка на различного рода продукцию, товары или работы, которые указаны в Перечнях, утвержденных Правительством РФ. К примеру, Распоряжением Правительства РФ от 20.01.2018 № 51-р утвержден перечень финансовых услуг, при закупке которых заказчик не размещает сведения о торгах (банковские, страховые услуги, лизинг и т. д.).

Как пригласить участников: пошаговая инструкция

Итак, разберемся, что необходимо сделать заказчику при осуществлении закрытого тендера в соответствии с положениями 44-ФЗ. Оговоримся, что приглашения организациям направляются в случаях, указанных нами выше.

Шаг 1. За десять дней (но не позднее) до момента вскрытия конвертов с заявками участников организатор процедуры направляет так называемые предложения (в письменном виде) организациям (потенциальным участникам), которые соответствуют требованиям законодательства и способны выполнить условия контракта.

Шаг 2. Приглашение должно содержать следующие сведения:

 • наименование организатора закупочной процедуры;
 • адрес;
 • объект торгов;
 • возможные способы получения документации о закрытой процедуре;
 • срок, порядок и место предоставления таковой.

Шаг 3. Организатор торгов за пять дней (но не позднее) до момента вскрытия конвертов должен направить в уполномоченный орган в сфере закупок (т. е. в ФАС России) список всех организаций, которым была направлена документация, а также копии всех направленных приглашений.

Стоит обратит внимание на то, что при проведении такого типа тендеров запрещено направление разного рода документов (к примеру, запрос разъяснений или ответ на него) в электронной форме.

Если речь идет о проведении двухэтапного конкурса, то следует обратить внимание на следующее:

 1. Заказчиком после проведения первого этапа конкурса могут вноситься уточнения (изменения) в документацию. О наличии таковых изменений заказчик должен проинформировать участников в приглашении.
 2. Приглашения такого рода направляются с целью предложить предоставить окончательные заявки.
 3. В день направления указанных предложений заказчик обязан внести изменения в документацию.

При осуществлении торгов в форме запроса предложений, стоит отметить:

 • 1. Организатор данной процедуры ВПРАВЕ направить приглашения потенциальным участникам в момент публикации извещения.
 • 2. При принятии решения о направлении данных приглашений, заказчик ОБЯЗАН направить такого рода предложения организациям, с которыми уже были заключены контракты на однотипные объекты в течение последних 18 месяцев (при условии, что данные договоры не были расторгнуты по вине поставщика).
 • 3. Организатор тендера обязан направить приглашение на участие при соблюдении нескольких условий:
 • контракт был расторгнут в связи с односторонним отказом от его исполнения;
 • направляются данные предложения только компаниям, которые участвовали в первоначальной процедуре и заявки которых не были отклонены.

Относительно процедуры направления приглашений участникам в рамках 223-ФЗ следует отметить, что все нюансы таковой прописываются и устанавливаются в Положении самим заказчиком.

Как подать пакет документов на тендер

В конкурсной документации, которую готовит заказчик, подробно описывается, как составить заявку на тендер правильно. Организатор тендера определяет форму и составляет инструкцию по заполнению заявки. Если же данной информации нет, можно воспользоваться нормами закона № 44-ФЗ.

Заявка — это обозначение непосредственно заявки на участие в торгах и пакета документов, прилагаемых к ней (так называемого тома). Так как тендер может проходить в обычном порядке или в виде электронных торгов, заявки, подаваемые участниками, делятся на письменные и электронные.

Подача заявки в письменном виде

Если тендер проводится в обычном порядке, то подаваемый пакет включает:

 • письменную заявку;
 • том прилагаемых документов;
 • опись.

Все это нумеруется, прошивается, скрепляется подписью уполномоченного от участника лица и печатью (при наличии). Оформленную таким образом заявку запечатывают в плотный конверт и направляют организатору. На конверте желательно указать наименование участника и его контактные данные, хотя отсутствие таких сведений и не является основанием для отказа в принятии заявки.

Подача заявки в электронном виде

В электронном виде заявку на участие в тендере можно подать, если такая возможность допускается конкурсной документацией. При этом форма заявки и прилагаемые к ней документы отправляются с закрытым доступом (т. е. до начала проверки заявок их изучение невозможно).

Отдельно отметим особенности подачи заявки на электронный аукцион:

 1. Участвовать в тендере может только лицо, аккредитованное на конкретной электронной площадке.
 2. Сама заявка состоит из 2 частей:
  • в первой части участник раскрывает свое предложение, описывает его и указывает условия;
  • во второй — дается та же информация, что и в обычной заявке.

Пример заполнения заявки

Скачать форму заявки

Независимо от формы тендера заявка на участие должна содержать следующие сведения и документы (ст. 51 закона № 44-ФЗ):

 • наименование организации, все известные и доступные адреса, а также контактные телефоны, сведения об учредителях;
 • для ИП — паспортные данные;
 • выписку из ЕГРЮЛ и ЕГРИП либо их нотариальную копию не старше 6 месяцев;
 • решение об избрании или приказ о назначении руководителя предприятия;
 • если тендером занимается представитель — доверенность или ее нотариальную копию;
 • дополнительные документы, если у организатора есть особые требования (например, тендер предполагает наличие лицензии или членства в какой-нибудь саморегулируемой организации);
 • копии учредительных документов;
 • предложение участника тендера по цене, качеству, срокам и т. п.

В зависимости от специфики конкретного тендера организатор может потребовать и другие документы и данные.

Образец заполнения заявки на участие в тендере может выглядеть следующим образом:

Заявка

на участие в открытом конкурсе на оказание услуг

по ремонту большегрузной техники

для государственных нужд

 1. Изучив конкурсную документацию, а также применимые к данному конкурсу законодательство РФ и нормативные правовые акты РФ,

  общество с ограниченной ответственностью «В-Макс»,

  организационно-правовая форма, фирменное наименование (наименование) (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица)

  ИНН директора Винча Максима Леонидовича — 123456789,

  ИНН учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа участника

  находящееся по адресу: 690123, Приморский край, город Владивосток, ул. Стрелковая, д.1,

  адрес юридического лица (ИП)

  телефон: 1-111-111-11-11,

  контактный телефон

  в лице директора Винча Максима Леонидовича, действующего на основании решения

  должность лица, уполномоченного действовать от имени участника, его Ф. И. О., на основании чего действует

  решение единственного учредителя от 15.05.2013 № 1,

  сообщает о согласии участвовать в конкурсе на условиях, установленных в указанных выше документах, и направляет настоящую заявку.

 2. Мы предлагаем оказать ремонтные услуги в соответствии с требованиями конкурсной документации по цене контракта 500 000 (пятьсот тысяч) руб. (с НДС).
 3. Цена, указанная в нашем предложении, включает все налоги и пошлины, которые мы будем обязаны выплатить при исполнении государственного контракта.
 4. Если мы не учли какие-либо расценки на услуги по предмету конкурса, данные услуги будут в любом случае оказаны в полном объеме в пределах предлагаемой нами стоимости государственного контракта.
 5. В подтверждение соответствия участника требованиям, установленным пп. 3–5, 7, 9 ч. 1 ст. 31 закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, представляем соответствующую декларацию (прилагается).
 6. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации.
 7. Если наши предложения будут признаны лучшими, мы обязуемся подписать государственный контракт в соответствии с требованиями конкурсной документации и условиями наших предложений.
 8. К настоящей заявке прилагаем документы согласно описи, являющиеся ее неотъемлемой частью.

Директор: (подпись) М. Л. Винча.

Таким образом, образец заявки на тендер, равно как и инструкция по ее заполнению, всегда есть в конкурсной документации, которую организатор разрабатывает самостоятельно. При этом некоторые требования законодательства о государственных и муниципальных торгах учитываются и при проведении частных тендеров.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *